Share

» :: سیستماتیک دکتر ستاری
سیستماتیک (Systematic) به معنای بررسی ارتباط تکاملی بین موجودات زنده است و مترادف با تاکسونومی (Taxonomy) می باشد، زیرا همه روش های طبقه بندی بر اساس ارتباط تکاملی هستند. ماهیان نیز از این قاعده مستثنی نیستند.
خرید و دانلود محصول

1397/02/08
سیستماتیک , ماهی شناسی , دکتر ستاری
تعداد کل صفحات : 92 |